Üldtingimused

Matkaauto rentimiseks esitab rentnik kehtiva juhiloa ning isikut tõendava dokumendi (ID kaart või pass). Matkabussi rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 2-aastast B-kategooria juhistaaži. Kui soovite sõidukit rentida ettevõtte nimele, siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või selleks volitatud isik, esitades rendifirmale vastavasisulise ning sobiva volikirja koos volituse kehtivust tõendavate dokumentidega (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Samuti kuulub sellisel juhul lisaks rendilepingule allkirjastamisele käendusleping, millega sõiduki kasutaja tagab ettevõtte võetud kohustusi.

Rentnikule antakse üle tangitud, puhastatud ning tehniliselt korras matkaauto. Sõidukit vastu võttes soovitame Teil see hoolikalt üle vaadata ning fikseerida sõidukit vastu võttes avastatud vigastused ning puudujäägid (sh kriimustused, puuduv või katkine varustus jms), vastasel juhul võite jääda vastutavaks vigastuste/puuduste eest, mis olid sõidukil juba enne Teie kasutusse andmist. Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda matkaauto tehnilisest rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.

Matkaauto antakse rentnikule üldjuhul üle täidetud kütusepaagiga. Matkaauto tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde tasu puuduoleva kütuse iga liitri eest 3 eurot/liiter (sisaldab käibemaksu). Rendileandjal on õigus antud summad kinni pidada tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.

Broneerimine, tagatisraha ning tasumine

Matkaauto broneerimistasu on 30% rendiperioodi kogumaksumusest. Broneerimise kinnitamiseks loetakse broneerimistasu laekumist OÜ SAIMON  arveldusarvele ning see tuleb tasuda 2 päeva jooksul alates rendileandjalt kirjaliku kinnituse või vastavasisulise arve saamist broneeringu kinnituse kohta. 

Rentijal on õigus broneerimisleping täiesmahus tühistada 21 päeva enne renditava perioodi algust. Tühistades 4-21 päeva enne rendiperioodi algust ei kuulu broneerimistasu tagastamisele. Kui rentija soovib tühistada 3 päeva enne rendiperioodi algust on rentija kohustatud maksma 50% kogu renditava perioodi maksumusest.

Matkaauto rentnik maksab lepingu nõuete täitmise tagatisraha 400 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuete puudumise korral korral rentnikule tagastatakse.

Ülejäänud renditasu ning tagatisraha tasutakse enne rendiperioodi algust vastavalt rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas.

Rendihind sisaldab õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.

Kindlustused, vastutus kolmandate isikute ees

Matkabusside rendi hinnad sisaldavad kaskokindlustust (avarii, vandalism) rentniku omavastutusega 1000 EUR ja varguskindlustust rentniku omavastutusega 15% sõiduki maksumusest (sõiduki väärtus toodud rendilepingus). Sõidukite rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Ärandamine või vargus peab olema rentniku poolt registreeritud varguse või ärandamise toimumiskoha järgses politseijaoskonnas. Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest kindlasti politseisse ja võtma kirjaliku tõendi õnnetuse toimumise kohta koos asjaolude selgitamisega kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktandmed leiate rendilepingult). 

Kõik rentniku ja/või matkasuvila kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.  

Sõiduki üleandmine ja tagastamine, rendiperiood

Rendiperiood algab kokku lepitud rendi esimesel rendipäeval, matkaauto antakse kliendile üle ajavahemikus 14:00-17:00 (kliendiga lepitakse kokku individuaalne üleandmise aeg) ning lõppeb rendiperioodi lõpp-päeval hiljemalt kell 11:00, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tuleb tagastada Lepingus kokkulepitud märgitud ajal ja kohas ning samas seisus, millisena Sõiduk Rentnikule üle anti. Rendileping loetakse lõpetatuks kui Sõiduk on tagastatud või kui Rentnik on saanud kinnituse Sõiduki tagastamise kohta, eelnevalt Lepingus kokkulepitud märgitud paigas. Sõiduki üleandmisel ja tagastamisel kirjutavad Pooled alla sõiduki üleandmise ja tagastamise aktile. Rendileandjal on peale Sõiduki tagastamist õigus mõistliku perioodi jooksul pöörduda pretensiooniga Rentniku poole, kui sõiduki kasutamisel on sellele tekitatud varjatud puudusi, mida tagastamisel pole võimalik sõiduki esmasel visuaalsel ülevaatusel avastada.

Juhul kui Rentnik on ilma Rendileandjaga sõlmitud sellekohase kokkuleppeta hilinenud Sõiduki tagastamisega Rendileandjale, kohaldatakse hilinemise trahv vastavalt hilinetud ajamäärale:

    • 15 min kuni 1 tund – 45 EUR
    • 1-2 tundi – 100 EUR;
    • üle 2 tunni – kahekordne rendipäeva tasu iga Rendiperioodi ületanud päeva eest.

Matkaauto tagastatakse Rentniku poolt Rendileandjale siseruumid hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ning WC-kassett tühjendatuna sarnaselt sellele, milline auto oli rendile võtmise hetkel. Juhul, kui sõiduk tagastatakse koristamata ning see ei ole eelnevalt Rentniku ja Rendileandja vahel kokku lepitud, on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi. Ettetellimisel on matkaauto siseruumide koristuse hind 80 EUR. Reoveepaakide ning WC-kasseti tühjendamise ja puhastamise hind on 40 EUR. Autos ei tohi ilma eelneva kokkuleppeta vedada lemmikloomi. Matkaautos suitsetamine on rangelt keelatud. Nõude rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 300 EUR Ülalnimetatud summad on Rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast.

Autoelamu tagastamisel kuulub välipesu sõiduki rendihinna sisse ning selle teostab Rendileandja omal kulul.

Sõiduki tagastamisel teostavad auto ülevaatuse Rendileandja ja Rentnik koos. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.

Autoelamu rendi minimaalne periood on kolm ööpäeva. 

Varustus

Kõik meie autoelamud on varustatud GPS-seadmetega, mis võimaldavad Rendileandjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist. Vastavalt poolte kokkuleppele annab Rendileandja Rentniku kasutusse lisavarustuse, millise täpne nimekiri on fikseeritud rendilepingus.

Sõitmine Eestist väljapoole

Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu (v.a. Norra, Šveits, Lichtenstein, Andorra). Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.

Täpsemad tingimused on toodud Rendileandja ning Rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.

Scroll to Top